REGULAMIN


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ewę Kociuba prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Kociuba Ceruleum, os. Kolorowe 7/30, 31-938 Kraków, NIP: 687-182-43-74, Regon: 123068379, za pośrednictwem witryny internetowej https://pracowniatemper.pl, (zwanej dalej: „Usługodawcą”).
2. Wszelkie prawa do Witryny Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Zamawiającego oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez Usługodawcę za pomocą formularza na stronie internetowej, e-maila lub telefonu.
5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia, Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane w dni robocze w godzinach 8-15.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
8. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
10. W przypadku sprzedaży towaru Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.
11. W przypadku prac „Na Zamówienie” zwrotów nie przyjmujemy.
12. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie osobistego odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Usługodawcy. Numer konta: 69 1140 2004 0000 3502 7573 5053.
13. W przypadku prac „Na zamówienie” Klient zobowiązuje się do przedpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny. Uregulowanie należności następuje po przesłaniu przez Usługodawcę fotografii efektu końcowego. Wówczas Klient wpłaca resztę należności. Wysyłka gratis aktualna wyłącznie na terenie Polski.
14. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
15. Usługodawca zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
16. Zamawiający akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
17.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informuję Państwa, że:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Ewa Kociuba Ceruleum, Osiedle Kolorowe 7/30, 31 – 938 Kraków

Podstawy prawne przetwarzania.
Jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:
w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO
w celu realizacji usługi i zapewnienia poprawnej jakości usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora– podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu realizacji przedmiotu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, archiwizowanie dokumentów przez okres czasu wymagany przepisami prawa – podstawa prawna wynikająca art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu prowadzenia promocji własnych usług i marketingu bezpośredniego, w tym funpage’a na portalach społecznościowych (typu Facebook, Instagram, etc.) jako prawnie uzasadniony interes Administratora- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa ).
Zgoda.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą , a wyraziła uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca realizacji usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania. Po okresie zakończenia świadczenia usług dane osobowe będą przechowywane/ archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji, a także do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych bądź podatkowych. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Państwa sprzeciwu.
Odbiorcy danych.
1.Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych, tj. podmiotom przetwarzającym (procesorom) na podstawie udzielonych przez Administratora w formie pisemnej umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, pocztowym, instytucjom finansowy, organom i instytucjom państwowym, a także organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co jest niezbędne do wypełnienia przedmiotu umowy.
2.Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
3.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2015 i w przyszłości może ulec zmianie.